การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

Category: Liberalarts-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)

โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 ท่าน ดังนี้

1. ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล (ประธาน)

2. รศ. ขนิษฐา จิตชินะกุล (กรรมการ) และ

3. ผศ. นิดา มีสุข (กรรมการ)

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 219 ครั้ง