การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

Category: Libaral-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR) โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร. วัฒนา พัดเกตุ (ประธาน)

2. ผศ. ดร. ชัยยนต์ เพาพาน (กรรมการ) และ

3. ผศ. ดร. ประกอบ ผลงาม (กรรมการ)

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 124 ครั้ง