อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams

Category: Liberalarts-Academic Activities

อาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ให้กับคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

A workshop on how to fully utilize Microsoft Teams for online classes was held by Aj. Thanapong Sombat from 9:00-12:00 on August 21, 2020 at SALLC.

| writer Thanapong Sombat | อ่านข่าวทั้งหมด 247 ครั้ง