คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางมาศึกษาดูงาน

Category: Liberalarts-Academic Activities

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (สำหรับชาวต่างประเทศ) ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

On August 28th, 2020, a visitation team from Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University had paid a knowledge-sharing visit to the curriculum development team (Thai Language and Culture major), school of Liberal Arts, MFU

| writer Thanapong Sombat | อ่านข่าวทั้งหมด 250 ครั้ง