ขอแสดงความยินดีกับ อ.พวงผกา ธรรมธิ

Category: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พวงผกา ธรรมธิ

เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ ๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลแรก คือ

“รางวัลวัฒนเมธาวี” ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม สาขา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นผู้อนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย สืบสายใยอนุรักษ์มรดกชาติ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย โดย องค์กรสร้างเสริมความดีเพื่อแผ่นดินเจ้า

รางวัลที่สอง คือ

“รางวัล ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย องค์กรสโมสรส่งเสริมพ่อแห่งประเทศไทย

ซึ่งพิธีมอบรางวัลทั้งสองรางวัล จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 

| writer Piansin Pinchai | อ่านข่าวทั้งหมด 283 ครั้ง