หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ : B.A. (English)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งเชิงทักษะการใช้ภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ ความเข้าใจด้านสังคมพหุวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในทางวิชาการ ธุรกิจ และการพัฒนาสังคม รวมถึงทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพ เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ขจัดความขัดแย้งในสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
 3. บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตนเองและสังคม


จุดเด่นของหลักสูตร

 1. บัณฑิตมีทักษะภาษาอังกฤษรอบด้านและมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาที่สาม 
 2. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3. บัณฑิตมีทักษะในการทำงานในองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม


แนวทางประกอบอาชีพ

 1. บุคลากรด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ
 2. บุคลากรสายงานบริการและท่องเที่ยว
 3. บุคลากรด้านงานต่างประเทศ
 4. บุคลากรด้านงานสื่อสารมวลชน
 5. นักแปลและ/หรือล่าม
 6. กองบรรณาธิการ
 7. ผู้ประกอบการ


แนวทางการศึกษาต่อ

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาโดยตรง เช่น ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเงินการธนาคาร เป็นต้น


ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

PLO1 มีความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัย จิตสาธารณะ และไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
PLO2 สามารถอธิบาย หลักการ และทฤษฎีทางภาษาอังกฤษ ซึ่งครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปลอังกฤษ-ไทย หรือไทย-อังกฤษ
PLO3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษา ภายใต้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
PLO4 มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง เพื่อการทำงานในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
PLO5 มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาที่สามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 63 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 28 มิ.ย. 64