หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Thai Language and Culture for Foreigners
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Thai Language and Culture for Foreigners)
ชื่อย่อ :B.A. (Thai Language and Culture for Foreigners)

          หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยในกิจการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามบริบทของสังคมไทย
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศของตนกับประเทศไทย
 4. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาไทย ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม
 6. มีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรมและประเทศไทย 

 1. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 4 ปี 
 2. ผู้เรียนได้เรียนภาษาควบคู่กับวัฒนธรรมไทย
 3. บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นนานาชาติ เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
 4. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาไทยกับเจ้าของภาษาในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย

          หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อไปประกอบอาชีพทางวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย นักแปลและล่าม และสามารถทำงานในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชนที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ

 1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามบริบทของสังคมไทย
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศของตนกับประเทศไทย
 4. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 5. มีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และประเทศไทย

          สามารถศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย18 หน่วยกิต
  
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเฉพาะ78 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ18 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ45 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก15 หน่วยกิต
   
4. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต