กิจกรรมบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

 

กิจกรรมบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและกระบวนการจัดการเรียนรู้
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ ตรีสอน พร้อมด้วย Aj. Nuan Ifga Guswenda, Aj. Alifa Soerianingrat, Aj. Anna Christi Suwardi, Aj. Ida Shitadevi, Aj. Sanghati Paul, Aj. Noer Risky Ramadhani, Aj. Sai Kham Lu, Aj. Sekar Pramudita, and Aj. Mike Garrett อาจารย์ชาวต่างชาติสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR
อำนวยการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

On Wednesday 10th August 2022, Aj. Nuan Ifga Guswenda, Aj. Alifa Soerianingrat, Aj. Anna Christi Suwardi, Aj. Ida Shitadevi, Aj. Sanghati Paul, Aj. Noer Risky Ramadhani, Aj. Sai Kham Lu, Aj. Sekar Pramudita, Aj. Mike Garrett and I went to organize an academic service; ‘English Teaching Development and English Learning Management for English Teachers based on CEFR System’ under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 at Luksawan Hotel, Chiang Rai. 

 

 

 |   |  597 ครั้ง