มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเทศบาลตำบลจันจว้า ได้ร่วมกันจัดพิธี "ฟื้นใจเวียงหนองด้วยศรัทธา สืบชะตาป่าต้นอั้น"

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

วันที่ 5 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเทศบาลตำบลจันจว้า ได้ร่วมกันจัดพิธี "ฟื้นใจเวียงหนองด้วยศรัทธา สืบชะตาป่าต้นอั้น" ณ ปางควายหมู่บ้านป่าสักหลวง ต.จันจว้า ภายในพื้นที่ "เวียงหนองหล่ม" เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีประสิทธิผลสูงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่อยู่อาศัยของกระบือและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวนนับไม่ถ้วน โดยพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ภูมิทัศน์ตำนาน การขับเคลื่อนระบบนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” บริหารโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ (ม.อ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |   |  157 ครั้ง