เอกสารทางการเงิน

รายการค่าใช้จ่าย เอกสารที่ต้องใช้ ข้อควรระวัง (การออกใบเสร็จควรอยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติในสัญญาทุนวิจัย)
1. มหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุน ให้ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้
- ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
- ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม เดินทางเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ของคณะผู้วิจัย
- ค่าสิ่งก่อสร้าง หรือ วัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
- ค่าบริหารจัดการโครงการวิจัย
- ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
- ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ (ค่า Page Charge)
- ค่าตอบแทนผู้ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature)
- ค่าจ้างเหมาแปลภาษา พิสูจน์อักษร พิมพ์รายงาน
- ค่าครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมติการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (โดยเกณฑ์การจัดตั้งคำของบประมาณ ตามข้อ 1.4)
   
2. งบดำ เนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    
2.1 ค่าตอบแทน จะต้องระบุจำนวนวัน/คน/ ครั้ง และอัตราที่จ่ายค่าตอบแทน นักศึกษาช่วยงานวิจัยระดับปริญญาตรีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558
1) ช่วยงานด้านวิชาการ อัตรา 60 บาท/ชม.
2) ช่วยงานด้านสนับสนุนทั่วไป อัตรา 30 บาท/ชม.
3) ทำงานข้อ 1) ไม่เกิน 80 ชั่วโมง/เดือน และ ข้อ 2) ไม่เกิน 50 ชั่วโมง/เดือน
4) สนับสนุนค่าตอบแทน นศ.ช่วยงาน ระยะเวลาไม่เกิน 10 เดือน
1.ใบสำคัญรับเงิน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.แบบลงเวลานักศึกษาช่วยงาน
4. หลักฐานยืนยันว่าเป็นนักศึกษา มฟล (ปริ้นผ่านระบบ Reg)
1. ตรวจสอบลายเซ็นนักศึกษาในใบสำคัญรับเงินให้ตรงกับสำเนาบัตร ปชช.
2. สำเนาบัตร ปชช. นักศึกษาไม่ควรหมดอายุ
3. ตรวจสอบการลงเวลาของนักศึกษา ควรอยู่ช่วงเวลาทำการ เช่น 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น.
4. ปริ้นยืนยันตัวตนว่าเป็นนักศึกษา มฟล. ในระบบ Reg. แนบทุกครั้ง
5. หัวหน้าโครงการวิจัยควรเซ็นชื่อในตารางลงเวลาของนักศึกษา ทุกวัน และควรเขียนการปฏิบ้ติไม่ควรพิมพ์
2.2 ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ถูกทดลองทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้ไม่เกิน 100 บาท/คน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ให้ระบุเหตุผล ในข้อเสนอโครงการหากมีความ จำเป็นต้องจ่ายมากกว่า 1.ใบสำคัญรับเงิน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1. ตรวจสอบลายเซ็นผู้ให้ข้อมูลให้ตรงกับสำเนาบัตร ปชช.
2. สำเนาบัตร ปชช. ผู้ให้ข้อมูลไม่ควรหมดอายุ
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (เก็บข้อมูลงานวิจัย เฉพาะ หน.โครงการ และผู้ร่วมวิจัย) ยึดตามระเบียบ มฟล. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ค่าตอบแทน จะต้องระบุจำนวนวัน/คน/ ครั้งอัตราที่จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสมและเหตุผล    
2.3.1 ไปปฏิบัติงานวิจัย ในประเทศ ณ ต่างจังหวัด ค่าพาหนะเดินทาง (สายวิชาการ)
ค่าที่พัก 1,600 บาท/คืน หรือเหมาจ่าย 400 บาท,
ค่าแท็กซี่ 700 บาท/คน/ครั้ง,
ค่าเบี้ยเลี้ยง 350 บาท/คน/ครั้ง
(ยึดตามระเบียบ มฟล. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
1.ใบลาไปปฏิบัติงานวิจัย
ต้องลาไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.รายงานการเดินทาง (ปริ้นแบบฟอร์มจากส่วนการเงินและบัญชี)
3. ค่าแท็กซี่ใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน
4. ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบ Folio ค่าที่พัก
5. ค่าเช่ารถตู้ ใช้ใบเสร็จรับเงิน หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนขับรถตู้
6. ค่าตั๋วเครื่องบินใช้ใบเสร็จรับเงิน และ รายละเอียดการเดินทางที่ได้จากสายการบิน
7.รถยนต์ส่วนตัว ใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน คิดจากกิโลเมตรละ 3.50 บาท
1. ลาในระบบลาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ค่าที่พักเหมาจ่าย คือ พักบ้านพักส่วนตัว ใช้ใบรับรองการจ่ายเงิน ระบุที่อยู่ที่พักให้ชัดเจน
3. ค่าแท็กซี่ ระบุเส้นทางให้ชัดเจน เช่น ไปกลับ ที่พัก-สนามบิน และต้องระบุที่ที่อยู่ที่พักด้วย
4. จองที่พักผ่าน Agoda ใช้ใบรับรองจ่ายเงินประกอบด้วย
2.3.2 การเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ค่าพาหนะเดินทาง (สายวิชาการ) , ค่ารถรับจ้างในต่างประเทศ , ค่าที่พัก 2,800 บาท/คืน, ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,750 บาท/คน/วัน 1.บันทึกขออนุมัติเดินทางลาไปปฏิบัติงานวิจัย
2.ใบรับรองการจ่ายเงิน (จ่ายค่า Taxi)
3.ใบเสร็จค่าที่พัก
4. Folio ค่าที่พัก
5. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมแนบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
6. รายละเอียดการเดินทางที่ได้จากสายการบิน
7.รายงานการเดินทาง
 
 
2.3.3 อัตราค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว - รถยนต์ส่วนบุคคล อัตรากิโลเมตรละ 3.5 บาท 1. ใบรับรองการจ่ายเงิน
2. เอกสารแสดงข้อมูลรายละเอียดกรมทางหลวง 3.50 บาท/กิโล
 
2.4. หมวดค่าใช้สอย ให้ผู้ขอรับทุนกำหนดรายการ และวงเงินใช้สอยที่คาดว่าจะใช้ในการบริหารโครงการ ตามความเหมาะสม (แตกตัวคูณ ระบุรายการ ประมาณการราคาต่อหน่วย) 1. บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
2. กรณีร้านไม่มีเอกสารตามข้อ 1 ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายสินค้า พร้อมใบรับรองการจ่ายเงิน
กรณี ซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ในประเทศ/ต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต
1. ออกนามที่อยู่ มฟล.
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tax ID. 0994000209983
2. แนบใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต
3. แนบรายการสั่งซื้อ และใบสรุปยอดการชำระเงิน
กรณี ซื้อสินค้าตามร้านค้าทั่วไป
1. ออกนามที่อยู่ มฟล.
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tax ID. 0994000209983
2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย สามารถตั้งได้ในอัตราดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 50 บาท /คน/มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน ตามความเหมาะสมของพื้นที่และต้องระบุว่าจัดกี่ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกี่คน
1. บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
2. กรณีร้านไม่มีเอกสารตามข้อ 1 ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายสินค้า พร้อมใบรับรองการจ่ายเงิน
3. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ออกนามที่อยู่ มฟล.
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tax ID. 0994000209983
2.6 ค่าธรรมเนียมใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้ใช้บริการจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบนั้นๆ ให้ใช้อัตราตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  
2.7 ค่าจัดทำ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน) บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  
2.8 ค่าจ้างเหมางาน พิจารณาความสมเหตุสมผลของภาระงานที่จ้าง แนบขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ประกอบการพิจารณา 1.ใบสำคัญรับเงิน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.TOR
1. กรณี เชิญผู้ทรงฯ ต้องมีหนังสือเชิญ
2. TOR หัวหน้าโครงการวิจัยต้องลงนาม
2.9 อัตราค่าจ้างอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างรายวัน    
2.10 หมวดวัสดุ (วัสดุ คือ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป รวมถึง ค่าใช้จ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท) โดยผู้ขอรับทุนต้องกำหนดรายการวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ที่คาดว่าจะต้องใช้ ในการบริการจัดการโครงการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
เฉพาะวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท การใช้สัตว์ทดลองต้องระบุจำนวนกี่ตัว ราคาตัวละเท่าไหร่ มีค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ราคาเท่าไร
1. บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
2. กรณีร้านไม่มีเอกสารตามข้อ 1 ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายสินค้า พร้อมใบรับรองการจ่ายเงิน
ออกนามที่อยู่ มฟล.
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tax ID. 0994000209983
2.11 หมวดสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์, ค่าขนส่ง บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกนามที่อยู่ มฟล.
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tax ID. 0994000209983
3. งบลงทุน ครุภัณฑ์ (สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 20,000 บาท)
ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดซื้อได้ตามข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ผู้ขอรับทุนกำ หนดรายการ และวงเงินใช้สอยที่คาดว่าจะใช้ ในการบริหารโครงการตามความเหมาะสม ในกรณีที่จำ เป็นเท่านั้น
บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออกนามที่อยู่ มฟล.
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tax ID. 0994000209983

The Expense List Required Documents
1.The university does not support to set a budget as follows:

- The research team’ compensation
- Research assistant’s compensation
- Project advisors’ compensation
-The expenses for transportation to attend meetings, seminars, and training of the research team
-The costs of construction or materials related to the construction
-The cost of research project management
-
2. Category: Compensation, direct cost, and materials -
2.1 The compensation must specify the number of days/people/time, and the compensation rate. The disbursement to undergraduate students who assist the research relies on the undergraduate student assistant compensation announcement B.E. 2015 of Mae Fah Luang University.

Academic assistance at the rate of 60 baht/hr.
General assistance at the rate of 30 baht/hr.
Item 1) work not exceeding 80 hrs./month
Item 2) work not exceeding 50 hrs./month

The compensation is provided for the students assisting the project not exceeding 10 months.
1.Receipt
2.A copy of ID card
3.Record of working hours of student assistants
2.2 Research participants or people involved in science experiments receive the compensation at 100 baht/person/time or as appropriate. If more expenses are required, please provide reasons in the project proposal. 1.Receipt
2.A copy of ID card
2.3 Expenses for transportation to collect data (only for the project leaders and research participants ) adhere to the rules of Mae Fah Luang University regarding the expenses of transportation to work and the related regulations. Also, the expenses must specify the number of days/people/time and the rate for each trip is set as appropriate and reasonable.
 
-
2.3.1 Conducting the research in the country in other provinces
-Transportation expenses (academic purposes)
- Accommodation fee 1,600 baht/night or flat rate 400 baht
- Taxi fare 700 baht/person/time
- Allowance 350 baht/person/time

adhere to the rules of Mae Fah Luang University regarding the expenses of transportation to work and the related regulations.
1.Leave letter for conducting the research (including the national holidays)
2.Receipt (Ex. Taxi)
3.Receipt for the accommodation
4. Folio expenses for accomodation
5.Receipt (if there is no receipts, please provide a copy of ID card of a van driver)
6. Plane ticket receipt
7. Itinerary details from the airline
8.Traveling report
2.3.2 Traveling to conduct the research abroad:
- Transportation expenses (academic purpose)
- Overseas car hire
- Accommodation fee 2,800 baht/nigh
- Allowance 1,750baht/person/time.
1.Memoradum for asking for approval for leaving to conduct the research
2.Receipt (Ex. Taxi)
3.Receipt for the accommodation
4. Folio expenses for accomodation
5.Receipt for plane tickets and the attachment of exchanging rate from the bank of Thailand
6. Itinerary details from the airline
7. Traveling report
2.3.3 The rate for traveling by a car - the rate is 3.5 baht per kilometer. 1. Bill/receipt /tax invoice
2. Document showing travelling details from the Department of Highways 3.5 baht per kilometer.
2.4. The applicants need to set the list of expenses, and the expected spending limits for project management as appropriate (diffuse the multipliers, specify the list, estimate price of each unit) 1.Bill/receipt /tax invoice
2. In case the store cannot provide the documents, use a copy of clerk's ID card and receipt instead
2.5 The expenses for organizing small meetings which is a part of the research project can be set at the following rates:
- Snacks and beverages not exceeding 50 baht/person/meal
- Lunch cost according to the appropriateness of the area, and must specify the number of time and participants
1. bill/receipt /tax invoice
2. If there is no documents in item 1, please provide a copy of the seller's ID card and receipt
2.6 Fee for an analysis and testing service
Use the service from Mae Fah Luang University Science and Technology Center
Unless the university has such analytical equipment, use the rate as specified by that organization.
Bill/receipt /tax invoice
2.7 The cost of a hard copy of the research paper (not more than) Bill/receipt /tax invoice
2.8 Wages of all work, consider the reasonableness of the workload and attach the scope of employment (TOR) for consideration 1.Receipt
2.A copy of ID card
3.TOR
2.9 Other wage rates shall be in accordance with the relevant university announcements such as daily wage.  
2.10 Material category ( Materials: an item which is made by a non-durable condition including computer program expenses with a unit price not exceeding 20,000 baht) the applicant must specify a list of materials and utilities expected to be used in project management services as appropriate 1. Bill/receipt /tax invoice
2. If there is no documents in item 1, please provide a copy of the seller's ID card and receipt
2.11 Utilities- postage expense, delivery fees
 
Bill/receipt /tax invoice
3. Durable goods costs(an item which is made by permanent durability or long durability including computer program fees exceeding 20,000 baht per unit)

which has been approved to purchase according to the research project proposal. The applicants must set a list of expenses needed to be used in the research project in project management as appropriate in case of necessary.
Bill/receipt /tax invoice