ทุนวิจัยในชั้นเรียน

Step 1. Research Proposal ขอรับทุน
          -
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ไทย)
          - Form Download (EN)
Step 2. ยื่นเอกสารขอรับรอง EC
          -
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ไทย)
          - Form Download (EN)
Step 3. Research progress report รายงานความก้าวหน้า
          -
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ไทย)
          - Form Download (EN)
Step 4. Research report submission รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
          -
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ไทย)