โครงการวิจัย

Research Projects Year 2021-2022

Names of Research 

Names 

Email

Leadership Values through Language Use:
A stylistic analysis of royal speech of King Rama 9 on the occasion of the royal birthday anniversary

Assoc. Prof. Dr. Sorabud Rungrojsuwan

sorabud.run@remove-thismfu.ac.th 

Linguistic Landscape in Universities:
A Comparative study of Universities in Asia

Dr. Maneerat Chuaychoowong

Aj. Benjamart Thanasoontornrerk

maneerat.chu@remove-thismfu.ac.th 

benjamart@remove-thismfu.ac.th 

Code mixing and Linguistics Borrowing of English in Thai

Aj. Rungwimol Rungrojsuwan

rungwimol.run@mfu.ac.th

Development of Innovative Assistive Tools
to Enhance English Vocabulary Competency for Visually Impaired Students

Dr. Phirunkhana Phichiensathien

Dr. Bhornsawan Inpin

phirunkhana.phi@remove-thismfu.ac.th 

Development of Online Global Englishes-

Based Listening Materials to Enhance 

Listening comprehension for Thai Learners

 

Dr. Sirikorn Bamroongkit

Aj. Prach Aowsakorn

sirikorn.bam@mfu.ac.th

The Longitudinal Exploration of The Effect 

of Attitudes Toward English-only and 

bilingual Approach of Thai EFL Learners on English Language Proficiency

Aj. Hathaichanok Wansong

hathaichanok.wan@mfu.ac.th

The Effects of After-School Activity on Parents' Self-Efficacy, Level of Parental Involverment and EFL preschoolers' English Vocabulay Growth

Aj. Poowadol Srimalee

Aj. Songsavan Tungsuksirijit

poowadol.sri@remove-thismfu.ac.th 

The Study of How the New Villains and Created on Thai Online News in English during the COVID-19 Crisis

Dr. Pancharle Thongpanich

pancharle.tho@mfu.ac.th

A Study of leader's Political Language: a Corpus - Assisted Critical Metaphor Analysis of the English-Subtitled Weekly TV Program "Returning Happiness to the People"

 

Aj. Chatchawan  Chaiyasat 

chatchawan.cha@mfu.ac.th

Directions in Literature Education in Various Contexts

Asst. Prof. Panida Monyanont

Asst. Prof. Teeranuch Anurit

panida.mon@mfu.ac.th 

teeranuch.anu@remove-thismfu.ac.th 

Khun Sangkhan : the Role and Existence in Lanna Society in the Present Day

Aj. Phuangphaka Thammathi

phuangphaka.lac@mfu.ac.th

Maecome-Sobpern Sub-district : Cultural capital management to enhance the economy, community and local awareness.

Asst. Prof. Dr. Pollavat Praphattong

Dr. Cherdchart Hirunro

Aj. Phuangphaka Thammathi

pollavat.pra@remove-thismfu.ac.th

cherdchart@remove-thismfu.ac.th

phuangphaka.lac@remove-thismfu.ac.th 

การสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคเหนือ

Dr. Pattira Vipavapinyo

Aj. Thanapong Sombat

Asst. Prof. Dr. Pollavat Praphattong

pattira@remove-thismfu.ac.th 

thanapong@remove-thismfu.ac.th 

pollavat.pra@remove-thismfu.ac.th 

หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Asst. Prof. Dr. Pollavat Praphattong

Dr. Cherdchart Hirunro

Aj. Phuangphaka Thammathi

Aj. Chatnabadhana Panyaphet

pollavat.pra@remove-thismfu.ac.th 

cherdchart@remove-thismfu.ac.th 

phuangphaka.lac@remove-thismfu.ac.th

chatnabadhana.pan@remove-thismfu.ac.th