ทุนส่วนตัว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / Form Download

แบบเสอนโครงการวิจัย RS-1 ทุนวิจัยส่วนตัว
Research Grants Request for Project Proposal Form in Mae Fah Luang University in the Fiscal Year of 2023

 

แนวปฏิบัติ การรับผลงานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย