ขั้นตอนการขอรับบริการวิชาการ

ติดต่อสำนักวิชาเพื่อขอรับการบริการวิชาการได้ที่อีเมล Liberal-arts@mfu.ac.th
หรือโทรศัพท์. 053-916731 พร้อมทั้งระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. หัวข้อการขอรับบริการวิชาการ
  2. งบประมาณ
  3. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย