กิจกรรมที่ 2 KM Café: การพัฒนาสื่อวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ (2nd KM Café: Interactive video production)

Category: Liberal-Knowledge Management

Since the Internet seems to have a major impact on education nowadays, especially on self-study, students can learn by themselves outside classrooms by surfing through the Internet. Then, the teaching approach at present should be adapted to be correlated with students’ learnings.

 

In order to develop effective and suitable teaching resources for students, the knowledge management committee arranged an activity to share experience about interactive video production on 19 December 2019, 10.00-11.00 at SALLC.

 

เนื่องด้วยอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการศึกษาอย่างมากมาย โดยเฉพาะในเรื่อง ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าความรู้มิได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอน ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนของเด็กในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาในปัจจุบัน

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการ พัฒนาสื่อวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลก เปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นในสำนักวิชาต่อไป

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 455 ครั้ง